Categorie Archief slachtofferzaken

Gratis rechtsbijstand slachtoffers en nabestaanden

Bent u het slachtoffer van een gewelds- of een zedenmisdrijf, bijvoorbeeld een verkrachting of aanranding? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u onder omstandigheden recht op een gratis advocaat.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor kosteloze rechtsbijstand van een advocaat zijn dat:

  • er is strafrechtelijke vervolging ingesteld
  • er is sprake van ernstig letsel: letsel met blijvende ernstige gevolgen of letsel waarvan het herstel langere tijd duurt. Ernstig letsel wordt op voorhand aangenomen bij een gewapende overval en bij een zedenmisdrijf.
  • je bent slachtoffer of nabestaande van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf

Maar ook als er geen vervolging is ingesteld, kunt u in aanmerking komen voor kosteloze rechtbijstand van een advocaat. Dit om bijvoorbeeld een artikel 12 Sv-procedure te starten. Om hiermee de strafvervolging van de verdachte af te dwingen.

Wat zijn uw rechten als slachtoffer in het strafproces?

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een overleden slachtoffer? Dan heeft u een aantal belangrijke rechten. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

Recht op informatie
U heeft recht op informatie. Niet alleen op informatie over uw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt dan houden de politie en het Openbaar Ministerie u op de hoogte van uw zaak. Zijn er spullen van u in beslag genomen? Dan heeft u recht op informatie hierover.

Recht op schadevergoeding
Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Vaak kunt u dan vragen om een schadevergoeding van de dader. De rechter besluit dan of de dader de schade moet vergoeden. In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Spreekrecht
Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van het slachtoffer? En komt er een strafzitting? Dan mag u in de rechtszaal spreken over wat u wilt, bijvoorbeeld over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen of over de gevolgen van het strafbare feit voor u.

Soms kunt u ook voor de zitting een gesprek met de officier van justitie krijgen. Een advocaat kan u helpen om dit voor te bereiden.

Informatie over invrijheidstelling en verlof
Als u dat wilt, houdt de officier van justitie of de rechter u op de hoogte over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.

Geen vervolging? Recht op beklag
Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof. Dit is een zogeheten artikel 12 procedure. Een advocaat kan u hierbij helpen. Het gerechtshof besluit dan of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen.

Rechtsbijstand veelal gratis
Wanneer u of een dierbare slachtoffer is van een ernstig geweldsmisdrijf of een zedenmisdrijf, dan heeft u in beginsel recht op kosteloze rechtsbijstand. Wij deze zogenoemde toevoeging eenvoudig voor u aanvragen. Vervolgens kunnen wij u bijstaan in uw zaak zonder dat daar voor u kosten aan zitten.

Specialisten in slachtofferzaken
Wij zijn aangesloten bij LANGZS, het landelijk advocatennetwerk voor slachtoffers in gewelds- en zedenzaken.

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wilt u iets zeggen in de rechtszaal? (Spreekrecht)

Het spreekrecht is het recht van slachtoffers van zwaardere misdrijven om tijdens de strafzitting een verklaring af te leggen. U bent niet verplicht gebruik te maken van het spreekrecht; het is een recht. Het kan lastig zijn om te bepalen op welke manier u van het spreekrecht gebruik wilt maken. Om u hier zo goed mogelijk bij te helpen, bieden we tips en informatie aan.

U heeft van de officier van justitie 3 brieven gekregen. Een daarvan is het Wensenformulier. Staat op uw Wensenformulier de vraag ‘Wilt u in de rechtszaal iets zeggen?’ U kunt zelf kiezen of u dat wilt doen of niet. En in welke vorm.

Een slachtofferadvocaat kan u kosteloos adviseren en helpen bij het spreekrecht.

Wilt u in de rechtszaal iets zeggen? Volg dan de volgende stappen.

Stap 1 – Kies de vorm van spreekrecht

U spreekt met uw verklaring op papier
U kunt van tevoren uw verhaal opschrijven en deze tijdens de zitting voorlezen. Zo voorkomt u dat u tijdens de zitting niet uit uw woorden komt of dat u dingen zegt waar u later spijt van krijgt.
Het geschreven stuk hoeft u niet in te dienen, waardoor het geen onderdeel uitmaakt van het strafdossier. Tijdens de stafzitting kunt u er alsnog voor kiezen om niet te spreken. Uw verklaring is dan toch bekend, omdat die op papier staat.

U zet uw verklaring op papier
Wilt u niet spreken tijdens de zitting dan kunt u uw verhaal op papier zetten. Dit heet een schriftelijke slachtofferverklaring. Uw verklaring wordt toegevoegd aan het strafdossier.
Als u uw verklaring opschrijft, hoeft u niet bij de strafzitting aanwezig te zijn om te laten weten wat u van de strafzaak vindt.
De rechter, de officier van justitie, de verdachte en de advocaat van de verdachte kunnen uw verklaring lezen.

U kiest ervoor om alleen te spreken
U krijgt het woord tijdens de strafzitting. U vertelt tijdens de zitting uw verhaal uit het hoofd en zet niets op papier. Tijdens de strafzitting zijn de rechter, de officier van justitie, de verdachte en de advocaat van de verdachte aanwezig.
Er komt geen verslag van uw verhaal in het dossier.
Is er pers aanwezig? Zij kunnen wel zinnen overnemen die u heeft gebruikt.

U vraagt iemand anders te spreken
U vraagt iemand anders om uw verklaring voor te lezen. Dit kan een familielid, een vriend of vriendin zijn. U moet deze persoon hiervoor machtigen. U kunt ook uw slachtofferadvocaat vragen om uw verklaring voor te dragen.
Zet uw verklaring op papier, zodat iemand namens u uw verhaal kan laten horen in de rechtszaal.
U kunt zelf bepalen of uw verklaring wordt toegevoegd aan het dossier.

Stap 2 – Vul op het Wensenformulier in hoe u uw verhaal wilt doen

U krijgt van het Openbaar Ministerie brieven waarop u uw wensen kunt weergeven. Deze kunt u zelf terugsturen. Uiteraard kan uw slachtofferadvocaat dat ook voor u doen. De bijstand in ernstige gewelds- en zedenzaken is geheel kosteloos.

Stap 3 – Schrijf uw verklaring op

Als u uw verhaal wilt doen zonder dat op papier te zetten, dan kunt u deze stap overslaan. U kunt nu op papier zetten wat u wilt vertellen over wat u is overkomen en wat dat met u heeft gedaan.

Gebruik de schrijfhandleiding ‘schriftelijke slachtofferverklaring’ om u te helpen bij het schrijven van uw verklaring. Of u die verklaring nu zelf voorleest, door een ander laat voorlezen of toevoegt aan het dossier: het is fijn om uw verhaal op te schrijven.

Gebruik de voorbeeldbrief ‘schriftelijke slachtofferverklaring’ om niets te vergeten wat op uw schriftelijke verklaring moet staan.

Het kan ook fijn zijn om voor uzelf uw verhaal op papier te zetten en op te schrijven wat het misdrijf met u heeft gedaan. Ook als u niet wilt dat de verdachte of iemand in de rechtszaal uw verklaring leest. Geef dan aan op het Wensenformulier dat u niet iets in de rechtszaal wilt zeggen.

Stap 4 – Stuur uw verklaring op

Wilt u dat uw verklaring wordt toegevoegd aan het dossier? Stuur dan uw verklaring op. U kunt de schriftelijke slachtofferverklaring opsturen naar het Slachtofferloket van het parket waar de strafzaak wordt behandeld. Uiteraard kan uw slachtofferadvocaat dit ook doen. De bijstand van een slachtofferadvocaat in ernstige strafzaken is kosteloos.

Let er op dat u het parketnummer en de naam van de verdachte vermeldt. Het parketnummer vindt u op het ‘Formulier Verzoek tot schadevergoeding’ of de brief van het Openbaar Ministerie.

Stap 5 – Voorbereiden op strafzitting en spreekrecht

U krijgt een brief waarin staat wanneer de strafzitting is.

Houd rekening met het volgende:

Gebruik geen scheldwoorden. Als u gaat schelden, kan de rechter besluiten dat u niet mag spreken. De verdachte is tijdens het spreekrecht in de zaal aanwezig. U kunt oog in oog komen met de verdachte.

Er kan pers aanwezig zijn in de rechtbank. Journalisten mogen u zonder toestemming niet in beeld brengen of uw verklaring opnemen. Wel mogen journalisten verslag doen van wat u heeft gezegd. Wilt u niet dat er iets uit uw verklaring naar buiten komt? U kunt de rechter vragen om het spreekrecht achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

U kunt naar aanleiding van uw verklaring opgeroepen worden als getuige. Bijvoorbeeld als u in uw verklaring informatie geeft over wat er is gebeurd of over het bewijs. Of als uw verklaring afwijkt van uw eerdere verklaringen. De rechter of de advocaat van de verdachte kan u hierover vragen stellen..

Wanneer komt iemand in aanmerking voor spreekrecht?
U heeft van het Openbaar Ministerie een brief ontvangen dat u recht heeft op spreekrecht. Op het wensenformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. Of u spreekrecht heeft, hangt af van het misdrijf. U heeft spreekrecht:
– bij misdrijven waarvoor de dader een gevangenisstraf kan krijgen van 8 jaar of meer,
– bij een aantal andere misdrijven zoals seksuele misdrijven, stalking, bedreiging en een verkeersongeval met ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg.

Wie kunnen er spreken?
De volgende personen kunnen gebruikmaken van het spreekrecht:
– Het slachtoffer zelf.
– De nabestaanden van het overleden slachtoffer. Dit kunnen zijn: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, nichten, neven, ooms en tantes. Er kunnen maximaal 3 nabestaanden het spreekrecht uitoefenen.
– De wettelijk vertegenwoordigers van een minderjarig slachtoffer.
– De partner en 1 ander familielid. Dit geldt in het geval dat een slachtoffer of nabestaande verstandelijk en/of lichamelijk niet in staat is om zelf te spreken.
– Een gemachtigde die namens het slachtoffer spreekt.

(Bron: Slachtofferhulp Nederland)

Kunnen wij helpen?

De slachtofferadvocaten van Diekstra Van der Laan Advocaten kunnen u als slachtoffer of nabestaande van ernstige gewelds- en zedenzaken geheel kosteloos bijstaan. Dit gebeurt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat er geen kosten voor u zijn en alle hulp geheel gratis is.

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Wat zijn de risico’s van stalking?

De vraag waarmee u misschien worstelt, is welk risico u loopt met de stalker. Wat gaat hij doen? Wat kan ik van hem verwachten? Hoe lang gaat dit nog door? Hoe ver gaat hij? Veel mensen maken zich vooral zorgen over geweld, maar ook het voortduren van de stalking is een risico: de voortdurende onzekerheid en intimidatie kunnen grote en nadelige gevolgen hebben voor uw welbevinden. Het gedrag en de persoonlijkheid van de stalker zeggen iets over het risico dat u loopt. Dit risico bepaalt ook de stappen die u samen met de politie kunt zetten om het stalken te (doen) stoppen. De volgende vragen kunnen u inzicht geven over het risico dat u loopt:

Investeert de stalker veel tijd, geld en/of energie?
Een stalker die veel tijd, geld en/of energie investeert zal doorgaans minder snel ophouden met stalken.

Wordt de stalking de laatste tijd erger (vaker/heviger/beangstigender)?
Als de stalking escaleert kan dat reden tot zorg zijn, omdat dit het risico dat u loopt kan verhogen.

Is de stalker een ex-partner?
Ex-partner stalkers gaan van alle stalkers het vaakst over tot geweld. Indien de stalker uw ex-partner is, loopt u daarom meer risico dat de stalker geweld zal gebruiken. Dit geldt zeker indien de stalker al tijdens de relatie geweld gebruikte of u bedreigde met de dood.

Is er nog (verplicht) contact tussen u en uw stalker?
Voortdurend contact tussen u en uw stalker (bijvoorbeeld omdat u samen kinderen heeft en er gezamenlijk een ouderschapsplan opgesteld moet worden) verhoogt het risico dat de stalking zal blijven doorgaan.

Zijn er conflicten over gezamenlijke kinderen of bezittingen?
Strijd over het gezag en/of de zorg voor de kinderen of over materiële (en financiële) kwesties doet het risico op geweld toenemen. Het kan gaan om strijd onderling of in een juridische context.

Heeft de stalker u fysiek benaderd of zich toegang verschaft tot uw woning?
Een stalker die uw fysieke nabijheid opzoekt of die ongevraagd en ongewild uw woning betreedt, vormt een groter risico op geweld.

Heeft de stalker eerder geweld gebruikt?
Mensen zijn gewoontedieren en gedragen zich vaak hetzelfde in vergelijkbare situaties. Dat geldt ook voor geweld. Een stalker die al eerder gewelddadig was, vormt een groter risico op geweld.

Heeft de stalker uw spullen vernield?
Als de stalker opzettelijk uw spullen vernield of beschadigd heeft tijdens de periode van stalking, verhoogt dit het risico op geweld tegen personen.

Heeft de stalker aangegeven ten einde raad te zijn?
Als de stalker tegen u of iemand in zijn omgeving heeft aangegeven dat hij ten einde raad is en geen andere uitweg meer ziet dan geweld te gebruiken, is dat zorgwekkend.

Heeft de stalker expliciet gedreigd met geweld, moord of zelfmoord?
Stalking kan in uitzonderlijke gevallen voorafgaan aan ernstig geweld. Daarom is het van belang het dreigen met moord of ideeën en fantasieën rond geweld serieus te nemen. Een stalker die dreigt met zelfmoord, is behalve een risico voor zichzelf, soms ook een gevaar voor anderen. Dreigen met zelfmoord of dreigen om zichzelf letsel toe te brengen, kan overigens ook worden gedaan om anderen te manipuleren of ergens toe te dwingen.

Heeft de stalker iets met wapens?
Als u informatie heeft dat de stalker een mes of ander (vuur)wapen bezit of daar ervaring mee heeft, verhoogt dit het risico dat u loopt.

Heeft de stalker problemen die veroorzaakt worden door middelengebruik?
Alcohol- of druggebruik kan van invloed zijn op de stalker. Sommige stalkers veroorzaken vooral overlast als ze onder invloed zijn, ze verliezen dan hun zelfbeheersing.

Heeft de stalker recent een ingrijpend verlies ervaren dat veel stress oplevert?
In het geval van de ex-partner stalker gaat het hier niet om het verbreken van de relatie (de aanleiding voor de stalking). Als mensen een verlies ervaren worden ze uit het lood geslagen. Het kan risico verhogend zijn als de stalker bijvoorbeeld zijn baan net is kwijtgeraakt of als een van zijn dierbaren is overleden.

Bent u erg bang?
Uw gevoel van onveiligheid en dreiging is vaak een goede indicator. Neem dat serieus. Als u een relatie met uw stalker heeft gehad kunt u wellicht goed inschatten waartoe hij in staat is.

(Bron: Politie)

Vergoeding affectieschade: smartengeld voor naasten van slachtoffers

De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Deze kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Iemand anders moet dit veroorzaakt hebben. Die persoon is aansprakelijk. Het is een schadevergoeding voor dierbaren die verdriet hebben. En met wie het slachtoffer zijn leven deelt of deelde (in geval van overlijden).

Bijvoorbeeld een kind dat wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of een partner die komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld een beroofde vader die is neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven. Vergoeding van affectieschade neemt het leed van naasten van slachtoffers niet weg. Maar biedt wel erkenning, genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Hoogte vergoeding
Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders, of zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer, komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. Is hij verzekerd voor de schade die hij heeft veroorzaakt, dan betaalt zijn verzekeraar. Het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt. Dat kan als er bijvoorbeeld sprake is van eigen schuld van het slachtoffer.

Vergoeding affectieschade mogelijk sinds 1 januari 2019
De wet is op 1 januari 2019 in werking getreden. De vergoeding van affectieschade is alleen aan de orde als het ongeval op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgehad.

Informatie en advies
Wilt u informatie en advies over vergoeding voor affectieschade? Neem dan contact met ons op! Wij kunnen u kosteloos adviseren en bijstaan.

Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?

U kunt slachtoffer worden van een strafbaar feit. De rechter kan de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Bij een ernstig misdrijf krijgt u mogelijk een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldmisdrijven. Als verkeersslachtoffer kunt u mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds motorverkeer.

Schadevergoeding ontvangen
U kunt op een aantal manieren een schadevergoeding ontvangen.

Schadevergoeding tijdens strafzaak
De rechter kan tijdens een strafproces de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Voor de rechtszitting krijgt u van het Openbaar Ministerie (OM) een formulier. Hierop geeft u aan wat de schade is. Dat kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Legt de rechter een schadevergoedingsmaatregel op? Dan int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het bedrag voor u bij de dader. Heeft u na 8 maanden nog niet het hele bedrag ontvangen, dan krijgt u daarvoor een voorschot op de schadevergoeding. Dit geldt ook als de officier van justitie over de straf beslist en een schadevergoedingsmaatregel oplegt.

Schadevergoeding tijdens civiele procedure
U kunt de dader aansprakelijk stellen door een civiele procedure te starten. Slachtofferdesk kan u hierover meer vertellen en u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Een civiele procedure kost geld.

Verzekering dekt schade
Het is ook mogelijk dat uw verzekering de schade (gedeeltelijk) dekt. Bijvoorbeeld via uw inboedelverzekering bij inbraak of uw ziektekostenverzekering bij medische kosten.

Smartengeld voor dierbaren van slachtoffers
Op 1 januari 2019 is de Wet Vergoeding Affectieschade in gegaan. Deze wet regelt smartengeld voor naaste familieleden van slachtoffers. Deze familieleden kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Dit overlijden of letsel moet dan zijn veroorzaakt door iemand anders. Die persoon is aansprakelijk.

Bijvoorbeeld wanneer een kind na een aanrijding levenslang ernstig gehandicapt is. Of een partner komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld wanneer een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven.

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. In een strafprocedure kan de Staat de schadevergoeding mogelijk voorschieten.

Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven
Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf en heeft u hierdoor ernstig letsel? En is dit (nog) niet vergoed door bijvoorbeeld de dader of een verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Als het slachtoffer overlijdt doen nabestaanden de aanvraag bij het Schadefonds. Dit zijn de echtgenoot, samenwonende partner of kinderen van het slachtoffer.

U kunt het aanvraagformulier voor slachtoffers of voor nabestaanden digitaal invullen of downloaden. De formulieren staan op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Schade en dader onbekend of onverzekerd
Heeft u een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig en is de dader onbekend of onverzekerd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hulp bij schadevergoeding
Slachtofferdesk kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor schadevergoeding in uw zaak. Wilt u een schadeclaim indienen bij de strafzaak? Slachtofferdesk kan u in gevallen helpen u bij het invullen van de schadeformulieren.

Schadevergoeding winkelier voor winkeldiefstal
Winkeliers kunnen winkeldieven een schadevergoeding van € 181 in rekening brengen. Dit bedrag compenseert de tijd die de winkelier kwijt is aan de afwikkeling van de diefstal. Het is dus geen boete.

Meer informatie over de schadevergoeding winkeldieven vindt u op de website van de ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Wanneer heb ik als slachtoffer of nabestaande spreekrecht in een rechtszaak?

U kunt als slachtoffer van een ernstig misdrijf in sommige gevallen tijdens de rechtszaak een verklaring afleggen. Dit heet spreekrecht. Ook als nabestaande van een slachtoffer heeft u spreekrecht.

Wanneer spreekrecht?
Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van een slachtoffer? En komt er een strafzitting? Dan mag u in de rechtszaal spreken over wat u wilt. Bijvoorbeeld over de gevolgen van het strafbare feit voor u. Of over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Soms mag ook iemand anders namens u spreken in de rechtszaal. Bijvoorbeeld als u zelf niet durft te spreken. Vraag een advocaat om u te helpen met toestemming hiervoor te vragen.

Schriftelijke slachtofferverklaring
Wilt u niet spreken op de zitting? Dan mag u ook een brief schrijven waarin bijvoorbeeld staat welke gevolgen het strafbaar feit voor u heeft. Of welke straf u vindt dat de verdachte moet krijgen. Een advocaat kan u hierbij helpen. Uw brief komt in het dossier van de strafzaak. Zo kunnen de rechter, de officier van justitie en de verdachte de brief lezen.

Een gesprek met de officier van justitie
Soms kunt u in een persoonlijk gesprek met de officier van justitie (ook) uw verhaal vertellen. Dit gesprek is vóór de zitting. De officier van justitie vertelt u wat er tijdens de zitting gaat gebeuren. En u kunt hem vragen stellen. Een advocaat kan u helpen om dit voor te bereiden.